» Úvodní strana » Krizové řízení

Výpis z Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje

  1. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IZS“) se v katastru obce Velichov nenachází stacionární rizika;
  2. Dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“) se v katastru obce Velichova nenachází zóny vnějšího havarijního plánování;
  3. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) se kastastr obce Velichov nachází v zóně zvláštní povodně při protržení vodních děl Horka, Jesenice, Skalka, Březová a Stanovice a v záplavové zóně stoleté vody řeky Ohře;
  4. Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) se katastrálního území obce Velichov mohou týkat tyto krizové situace, zejména: vichřice, větrná smršť, havárie v silniční dopravě, zemětřesení, přívalový déšť, výbuch plynů, par, prachů, požár pevných, kap., plyn. látek, epidemie, havárie v železniční dopravě, poruchy v zásobování elektřinou, havárie v letecké dopravě, únik výbušných plynů a par, které jsou uvedeny v Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje, tabulka pořadí mimořádných událostí podle výsledné míry rizika.

Důležitá telefonní čísla

■Hasičský záchranný sbor 150
■Zdravotní záchranná služba 155
■Policie České republiky 158
■Jednotné číslo tísňového volání 112


Pro případ ohrožení
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním/městském úřadě na základě:

■§ 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

■§ 21 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“
Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz