Žádost ze dne 19. 10. 2018, M. D.Datum konání:
19.10.2018

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, žádám o tyto informace:

 1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
 2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
 3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto provádí, jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
 4. Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na tuto službu, žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016, 2017 a 2018.
 5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto u nalezených zvířat ověřováno?
 6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
 7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě provizorního umístění v městských/o­becních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
 8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře postará i mimo pracovní dobu úřadu.
 9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
 10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
 11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za poplatky město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
 12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a jakým způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)? Žádám o rozdělní podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
 13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky proti úniku a volném pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
 14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené s odchytem a umístěním?

 

 1. Odchyt psů je realizován na základě dlouhodobé objednávky po dohodě se zaměstnancem Útulku Bety v Ostrově. V uvedených letech obec žádný odchyt nehradila.
 2. O bezprizorních kočkách v obci informace nemáme, 1 nalezená zraněná kočka byla odvezena Policií ČR do Ostrovského Macíka. Obec uhradila 80 Kč za kadavér, neboť kočka uhynula.
 3. Obec nemá kastrační program. Po dohodě s majiteli koček je kastrace provedena MVDr. Ludíkem v Ostrově – viz faktury.
 4. Vzhledem k tomu, že obec spadá pod ORP Ostrov, zajišťuje odchyt zraněných volně žijících živočichů Záchranná stanice volně žijících živočichů, Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov, Registrační číslo: 56.
 5. Obec čtečku nevlastní, ověření čipu je prováděno v útulku Bety v Ostrově.
 6. Informace (prolink) na webu obce – , facebook profil obce Velichov.
 7. Nalezení psi jsou umisťovány v útulku Bety, ve všech případech předání psa byl majitel nalezen, náklady spojené s umístěním zvířete uhradil sám Městu Ostrov.
 8. Volně žijící druhy živočichů – 776 669 084 (Macík), psi a kočky Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, tel. 724 178 079.
 9. V letech 2016 a 2017 počet nalezených psů 0, v roce 2018 počet nalezených psů 3.
 10. V letech 2016 a 2017 počet nalezených koček 0, v roce 2018 jedna kočka. Jednalo se o poraněnou kočku nalezenou u silnice.
 11. V obci je k 30. 9. 2018 registrováno celkem 129 psů. Poplatky v roce 2016 – 18 075 Kč, 2017 – 18 875 Kč, 2018 – k 30. 9. 2018 vybráno 18 152 Kč.
 12. Od roku 2016 nepřijala Obec Velichov žádný podnět na podezření na týrání zvířat.
 13. Obec nevydala vyhlášku o volném pohybu psů. Majitelé volně pobíhajících psů jsou starostkou obce vyzýváni k jejich odchytu ihned telefonicky, popř. je jim ve spolupráci s Policií ČR udělena pokuta. Opakující se útěky psů jsou řešeny písemnou výzvou.
 14. Obec Velichov nemusela přistoupit k vymáhání nákladů spojených s odchytem a umístěním zvířat, náklady uhradili majitelé psů přímo Městu Ostrov při vyzvednutí zvířete v útulku. Náklady ve výši 80 Kč za kočku, která zemřela, obec nevymáhala, majitel se nepřihlásil.