Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb.


 

 

Novější 1

Výroční zpráva dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Obecní úřad Velichov zveřejňuje v souladu se zákonem výroční zprávu o poskytování informací za rok 2022.

Zpráva za rok 2022.Odpověď na žádost ze dne 18. 18. 2019, Spolek pro odhalování a medializaci korupce

Datum konání: 26. 8. 2019

Odpověď na žádost ze dne 18. 18. 2019, Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.cz

26. 8. 2019

Subjekt Domistav CZ a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107, ani subjekt DOMISTAV HK s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 v mi­nulosti Obci Velichov nepodaly nabídku ve smyslu veřejných zakázek.Žádost ze dne 29. 11. 2018, Fineliner, z. s.

Datum konání: 29. 11. 2018

Odpovědi zaslány 12. 12. 2018

Má vaše město/obec kastrační program pro kočky? Odpověď: V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky.
Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček ve vaší obci?
Odpověď: Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej nerealizovali?
Odpověď: Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček?
Odpověď:Žádost ze dne 19. 10. 2018, M. D.

Datum konání: 19. 10. 2018

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, žádám o tyto informace:

 1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
 2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
 3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto provádí, jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
 4. Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na tuto službu, žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016, 2017 a 2018.
 5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto u nalezených zvířat ověřováno?
 6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
 7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě provizorního umístění v městských/o­becních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
 8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře postará i mimo pracovní dobu úřadu.
 9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
 10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
 11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za poplatky město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
 12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a jakým způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)? Žádám o rozdělní podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
 13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky proti úniku a volném pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
 14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené s odchytem a umístěním?

 

 1. Odchyt psů je realizován na základě dlouhodobé objednávky po dohodě se zaměstnancem Útulku Bety v Ostrově. V uvedených letech obec žádný odchyt nehradila.
 2. O bezprizorních kočkách v obci informace nemáme, 1 nalezená zraněná kočka byla odvezena Policií ČR do Ostrovského Macíka. Obec uhradila 80 Kč za kadavér, neboť kočka uhynula.
 3. Obec nemá kastrační program. Po dohodě s majiteli koček je kastrace provedena MVDr. Ludíkem v Ostrově – viz faktury.
 4. Vzhledem k tomu, že obec spadá pod ORP Ostrov, zajišťuje odchyt zraněných volně žijících živočichů Záchranná stanice volně žijících živočichů, Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov, Registrační číslo: 56.
 5. Obec čtečku nevlastní, ověření čipu je prováděno v útulku Bety v Ostrově.
 6. Informace (prolink) na webu obce – , facebook profil obce Velichov.
 7. Nalezení psi jsou umisťovány v útulku Bety, ve všech případech předání psa byl majitel nalezen, náklady spojené s umístěním zvířete uhradil sám Městu Ostrov.
 8. Volně žijící druhy živočichů – 776 669 084 (Macík), psi a kočky Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, tel. 724 178 079.
 9. V letech 2016 a 2017 počet nalezených psů 0, v roce 2018 počet nalezených psů 3.
 10. V letech 2016 a 2017 počet nalezených koček 0, v roce 2018 jedna kočka. Jednalo se o poraněnou kočku nalezenou u silnice.
 11. V obci je k 30. 9. 2018 registrováno celkem 129 psů. Poplatky v roce 2016 – 18 075 Kč, 2017 – 18 875 Kč, 2018 – k 30. 9. 2018 vybráno 18 152 Kč.
 12. Od roku 2016 nepřijala Obec Velichov žádný podnět na podezření na týrání zvířat.
 13. Obec nevydala vyhlášku o volném pohybu psů. Majitelé volně pobíhajících psů jsou starostkou obce vyzýváni k jejich odchytu ihned telefonicky, popř. je jim ve spolupráci s Policií ČR udělena pokuta. Opakující se útěky psů jsou řešeny písemnou výzvou.
 14. Obec Velichov nemusela přistoupit k vymáhání nákladů spojených s odchytem a umístěním zvířat, náklady uhradili majitelé psů přímo Městu Ostrov při vyzvednutí zvířete v útulku. Náklady ve výši 80 Kč za kočku, která zemřela, obec nevymáhala, majitel se nepřihlásil.


Žádost ze dne 31. 10. 2017, Fórum 50%

Datum konání: 31. 10. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

Níže uvádím odpověď ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Jedinou uvolněnou zastupitelkou v ZO Velichov je Markéta Moravcová.Žádost ze dne 26. 10. 2017, M. R.

Datum konání: 26. 10. 2017

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů
 • počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy:

 • Osobou, která má vůči Obci Velichov pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů, je Energie pod kontrolou, o. p. s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ 29283272
 • Darovací smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb. byly v období od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 uzavřeny celkem tři. Jednalo se o finanční dary od fyzických osob Obci Velichov na opravu kostela a oslavu Dne dětí.


Žádost ze dne 15. 9. 2017, CODES CZ, s. r. o.

Datum konání: 15. 9. 2017

V souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

 • Má obec zajištěno sociální bydlení? –
 • Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/ osob) –
 • Plánuje obec vybudování sociální bydlení v katastru obce? –
 • V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat? –
 • Jaký typ sociálního bydlení plánujete? –
 • Jaká bude kapacita (počet lůžek/ osob)? –
 • Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/ Strategického plánu rozvoje? –
 • Je výstavba sociálního bydlení součástí Plánu rozvoje obce/ Strategického plánu rozvoje? -


Žádost ze dne 17. 8. 2017, Kross, s. r. o.

Datum konání: 17. 8. 2017

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

 • Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
 • Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?
 • Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
 • Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
 • Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy:

 • V obci Velichov problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky neevidujeme.
 • Proti škodlivým ptákům se nebráníme.
 • S plašiči škodlivých ptáků zn. „Birdgard“ jsme se nesetkali.
 • Obec Velichov dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům neposkytuje.
 • Obec Velichov náhrady škod způsobených ptáky neposkytuje.


Žádost ze dne 10. 7. 2017 REMA AOS, a. s.

Datum konání: 10. 7. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o informace 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

 • deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
 • přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zařízení sběrných míst ve Vaší obci.

2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

 • deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
 • jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále o poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Obec Velichov není povinna informovat AOS EKO-KOM, a.s., pokud by hodlala

 • deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
 • přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

V případě, že by obec hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst v naší obci, je nutné se společností EKOKOM, a.s. uzavřít dodatek ke smlouvě, aby nedocházelo k duplicitě vykazování odpadu.

Neexistuje smluvní ujednání či jiný závazek obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

 • deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
 • jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

V případě, že by obec hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst v naší obci, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tedy projednat a schválit uzavření smlouvy zastupitelstvem obce.Žádost ze dne 19. 6. 2017

Datum konání: 19. 6. 2017

Žádost ze dne 19. 6. 2017.pdfNovější 1